HomeAlgemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van ‘Leefstijlconsulent Miriam’, gevestigd te Kortenhoef en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81506678.
Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden.

Leefstijlconsulent Miriam behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Leefstijlconsulent Miriam zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Leefstijlconsulent Miriam en een cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Leefstijlconsulent Miriam, voor de uitvoering waarvan door Leefstijlconsulent Miriam derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Behandeling

 1. De overeenkomst tussen Leefstijlconsulent Miriam en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Leefstijlconsulent Miriam zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Leefstijlconsulent Miriam rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Leefstijlconsulent Miriam worden medegedeeld.
 4. Leefstijlconsulent Miriam heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Leefstijlconsulent Miriam of door Leefstijlconsulent Miriam ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Leefstijlconsulent Miriam zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 7. Indien er sprake is van medische klachten, indien u in behandeling bent bij een arts of specialist of indien u medicijnen gebruikt dan dient u dit door te geven. Geef het ook door indien u in het bezit bent van een pacemaker. Belangrijk voor vrouwen; als u zwanger bent of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden.
 8. Leefstijlconsulent Miriam behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

 

Artikel 3. betaling en incassokosten 

 1. Betaling van het consult gaat per factuur. Deze factuur krijgt u van mij na de behandeling. Nadat u de betaling heeft voldaan, kunt u de factuur zelf indienen bij de zorgverzekeraar om de vergoeding te ontvangen.
 2. Indien cliënt kiest voor afname van een pakket aan diensten vindt geen restitutie plaats op de betaalde factuur. Cliënt verplicht zich tot betaling van de pakketkosten. Dit pakket dient binnen een redelijke termijn te worden afgenomen.
 3. Eenmaal aangeschafte voedingssupplementen kunnen niet ingewisseld worden voor contanten.
 4. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, met een minimum van € 10,-, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente.
 6. Indien Leefstijlconsulent Miriam echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Leefstijlconsulent Miriam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leefstijlconsulent Miriam is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Leefstijlconsulent Miriam is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien Leefstijlconsulent Miriam aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leefstijlconsulent Miriam beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Leefstijlconsulent Miriam is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Leefstijlconsulent Miriam is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Leefstijlconsulent Miriam zal zover het in haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leefstijlconsulent Miriam.

 

Artikel 5. Privacy

Leefstijlconsulent Miriam zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Leefstijlconsulent Miriam daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

 

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
  –    de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  –    voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.
 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leefstijlconsulent Miriam, zal Leefstijlconsulent Miriam in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Leefstijlconsulent Miriam extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Leefstijlconsulent Miriam anders aangeeft.

 

 

Artikel 7. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Leefstijlconsulent Miriam voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan leefstijlconsulent Miriam toerekenbaar is. Indien Leefstijlconsulent Miriam uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Leefstijlconsulent Miriam zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is leefstijlconsulent Miriam, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leefstijlconsulent Miriam en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leefstijlconsulent Miriam partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 1. De rechtbank Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9. Klachten

Mijn praktijk is aangesloten bij de beroepsorganisatie van het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT).
Ook ben ik aangesloten bij een onafhankelijke klachten en geschillen commissie, de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).
GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. We zullen in een persoonlijk gesprek de klacht bespreken en samen tot een oplossing proberen te komen. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.

KOM IN ACTIE Je moet het zelf doen maar je hoeft het niet alleen te doen!
Neem direct contact op
© 2024 Leefstijlconsulent Miriam